Camping Drôme » ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene verkoopvoorwaarden

version 7.2 du 16/09/2023
ARTIKEL 1: DOEL EN REIKWIJDTE
Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn automatisch van toepassing, zonder beperking of voorbehoud, op elke aankoop van accommodatiediensten (verhuur van kale staanplaatsen; verhuur van accommodaties), cateringdiensten, entertainment of andere diensten die worden aangeboden door “Camping Les Chapelains”, hierna te noemen de “Camping”, aan consumenten en niet-professionele klanten, hierna te noemen de KLANT.
De belangrijkste kenmerken van de diensten worden gepresenteerd op de website van Camping www.chapelains.com. De KLANT is verplicht deze te lezen voordat hij een bestelling plaatst. De keuze of aankoop van een dienst is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de KLANT. Het campingreglement is te vinden op de website www.chapelains.com en hangt op het terrein van de camping.
Deze voorwaarden en het huishoudelijk reglement zijn van toepassing met uitsluiting van alle andere voorwaarden en bepalingen, in het bijzonder die welke van toepassing zijn op andere kanalen voor marketingdiensten of op het internet.
Deze algemene verkoopvoorwaarden en het huishoudelijk reglement zijn beschikbaar vóór het afsluiten van het contract voor de levering van diensten en hebben, indien van toepassing, voorrang op elke andere versie of elk ander tegenstrijdig document.
De KLANT verklaart kennis te hebben genomen van deze algemene verkoopsvoorwaarden en het huishoudelijk reglement en deze te aanvaarden alvorens het contract voor de levering van diensten af te sluiten. De validatie van de bestelling van diensten door de KLANT impliceert de aanvaarding, zonder beperking of voorbehoud, van deze algemene verkoopsvoorwaarden en van het huishoudelijk reglement. Aangezien deze algemene verkoopsvoorwaarden later gewijzigd kunnen worden, is de versie die van toepassing is op de aankoop van de KLANT, de versie die van kracht is op de dag dat het contract wordt afgesloten.

ARTIKEL 2: BOEKINGSVOORWAARDEN
Boekingen zijn strikt persoonlijk en mogen in geen geval worden overgedragen, afgestaan of onderverhuurd, op straffe van ongeldigheid.
Minderjarigen moeten worden begeleid door hun ouders of wettelijke voogden.
De camping behoudt zich het recht voor om een KLANT te weigeren als deze eerder schade heeft veroorzaakt, de veiligheidsvoorschriften heeft overtreden of het vreedzame genot van de camping door andere gasten heeft verstoord.

2.1 OFFERTE
Voorafgaand aan elke online, e-mail of telefonische boeking wordt een offerte uitgebracht. Het versturen van deze offerte is slechts een optie voor de boeking en geen definitieve bevestiging van de boeking.

2.2 BOEKING
Reserveringen op basis van een offerte worden door de camping pas als definitief beschouwd na betaling van de aanbetaling of de totale reissom.

2.3 BETALING VAN HET SALDO
Als de KLANT een aanbetaling heeft gedaan voor de reservering, moet het volledige bedrag 6 weken voor de aankomstdatum worden betaald. Bij niet-betaling van het saldo, na aanmaning door de camping op welke manier dan ook, wordt de reservering automatisch geannuleerd en wordt de paragraaf “Annulering” toegepast.

2.4 ANNULERING
Annulerings-/onderbrekingsverzekering
Bij de reservering kan de KLANT een optionele annulerings- en onderbrekingsverzekering afsluiten die door de camping wordt aangeboden. De algemene voorwaarden van de Annulerings-/onderbrekingsverzekering zijn op aanvraag verkrijgbaar bij de camping of bij de verzekeraar. Tegelijk met de kennisgeving aan de verzekeraar moet de KLANT de camping per post of e-mail op de hoogte brengen zodra de gebeurtenis die het verblijf verhindert of onderbreekt zich voordoet.
Annulering zonder Annulerings-/onderbrekingsverzekering
Als de KLANT geen annuleringsverzekering heeft afgesloten, gelden in geval van annulering van de reservering door de KLANT nadat deze door de camping is geaccepteerd, om welke reden dan ook, de volgende voorwaarden:
– indien de KLANT een aanbetaling heeft gedaan op het moment van de reservering, wordt deze aanbetaling verbeurd aan de camping en kan deze niet worden terugbetaald.
– als de KLANT geen aanbetaling heeft gedaan op het moment van de reservering, is hij annuleringskosten verschuldigd ter hoogte van 30% van de prijs van het verblijf.
Naast de aanbetaling of annuleringskosten kan de camping ook een schadevergoeding eisen voor de geleden schade:
– Als de KLANT tot 6 weken voor de geplande aankomstdatum annuleert, is het bedrag van de schadevergoeding en rente gelijk aan 30% van de prijs van het verblijf plus de boekings-/reserveringskosten;
– Als de KLANT minder dan 6 weken en ten minste 7 dagen voor de geplande aankomstdatum annuleert, is het bedrag van de schadevergoeding en rente gelijk aan 60% van de prijs van het verblijf, plus de reserveringskosten.
– Als de KLANT minder dan 7 dagen voor de geplande aankomstdatum annuleert, is het bedrag van de schadevergoeding en rente gelijk aan de volledige prijs van het verblijf plus de boekings-/reserveringskosten.
In alle gevallen moet de KLANT de camping per post of e-mail op de hoogte stellen van de annulering van het verblijf, waarbij alleen de datum van ontvangst als bewijs geldt.
Ook kan de camping de reservering niet annuleren na ontvangst van de aanbetaling, behalve in geval van overmacht.

2.5 WIJZIGING VAN DE RESERVERING
Geen vermindering of terugbetaling zal plaatsvinden in geval van: afwezigheid; verlate aankomst; vervroegd vertrek; als alle of sommige bewoners afwezig zijn voor een of meer nachten tijdens hun verblijf. Indien de KLANT niet komt opdagen binnen de 24 uur voor het begin van het verblijf en zonder bewijs en/of informatie over de aankomst van de KLANT, zal de camping beschikken over de staanplaats of huuraccommodatie.

ARTIKEL 3: ORGANISATIE VAN HET VERBLIJF

3.1 TIJDSCHEMA
Accommodatieverhuur begint om 16.00 uur en eindigt om 10.00 uur.
Kampeerplaatsen zijn beschikbaar van 14.30 tot 11.00 uur.

3.2 VERTRAGING
Elke vertraging bij aankomst moet uitdrukkelijk worden gemeld aan de Camping. Elke vertraging geeft geen aanleiding tot enige terugbetaling en er kan geen vermindering van de initiële prijs worden geëist.

3.3 VERTREK
Elke persoon die de gehuurde accommodatie verlaat en, indien van toepassing, de sleutel inlevert of de staanplaats verlaat na de tijden vermeld in het artikel “Tijden” zal een extra nacht in rekening worden gebracht. Elk verzoek om uw verblijf te verlengen moet ten minste 24 uur voor de geplande vertrekdatum worden gedaan, aangezien de camping niet verplicht is hier positief op te reageren. Er wordt geen korting gegeven als de bewoners een of meer nachten afwezig zijn tijdens hun verblijf, of in geval van vroegtijdig vertrek.

3.4 HUISDIEREN
Huisdieren zijn niet toegestaan voor verblijven waar een accommodatie wordt verhuurd. Voor kampeerplaatsen worden huisdieren geaccepteerd tegen een toeslag per dier per dag, mits ze zijn ingeënt en aangelijnd door een volwassene. Honden van categorie 1 en 2 worden niet geaccepteerd. De KLANT moet de verplichte vaccinatiebewijzen kunnen voorleggen. De camping kan elke huisdiereigenaar weigeren die deze clausule niet naleeft.

3.5 WIJZIGING VAN ACCOMMODATIE OF PLEKPLAATS
De camping kan een accommodatie of een staanplaats toewijzen die verschilt van, maar gelijkwaardig is aan, de oorspronkelijk geboekte accommodatie of staanplaats in gevallen waarin hier duidelijk behoefte aan is.

3.6 GARANTIEBORGSOM
Voor de huur van een accommodatie moet de klant bij aankomst een borg betalen, waarvan het bedrag wordt bepaald op basis van het type accommodatie op de website www.chapelains.com. Bij aankomst en vertrek van de KLANT zal een inventaris van de inrichting worden opgemaakt. Bij elke inspectie moeten ten minste één KLANT en één lid van het campingpersoneel aanwezig zijn.
Klachten over de staat van de accommodatie of de inventaris moeten uiterlijk binnen 2 uur na aankomst aan de directie worden gemeld. Na deze periode wordt geen enkele claim in behandeling genomen: de huurder is dus verantwoordelijk voor eventuele tekorten of schade.
De borgsom wordt terugbetaald aan de KLANT aan het einde van het verblijf of uiterlijk 7 dagen na het einde van het verblijf, na aftrek van een eventuele vergoeding voor eventuele schade die is aangetroffen in de vertrekinventaris. Het inhouden van de waarborg sluit aanvullende compensatie niet uit als de kosten hoger zijn dan het bedrag van de waarborg.
Camping Les Chapelains kan ook een borg vragen voor een verblijf op een staanplaats, bijvoorbeeld voor een groepsverblijf. In dit geval wordt de borg terugbetaald aan de KLANT op het einde van het verblijf of ten laatste 7 dagen na het einde van het verblijf, na aftrek van een eventuele vergoeding voor eventuele schade veroorzaakt aan de gemeenschappelijke voorzieningen en per e-mail meegedeeld aan de KLANT binnen de 3 dagen na het einde van het verblijf. Het inhouden van de waarborg sluit aanvullende compensatie niet uit als de kosten hoger zijn dan het bedrag van de waarborg.

3.7 INTERN REGLEMENT EN VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Iedereen die op de camping aanwezig is, moet de veiligheidsvoorschriften en het huishoudelijk reglement lezen en naleven. Niet-naleving kan leiden tot permanente uitsluiting zonder restitutie of compensatie.

3.8 BEZOEKERS
De KLANT moet het management van de camping op de hoogte brengen van bezoekers die hem/haar komen bezoeken. Bezoekers moeten zich bij aankomst melden bij de receptie en zich legitimeren.

ARTIKEL 4 : TARIEVEN
Voor kale staanplaatsen zijn de verblijftarieven inclusief het gebruik van de gehuurde staanplaats en gratis toegang tot de campingtoiletten.
In het geval van een accommodatie, tenzij anders vermeld, is de prijs van het verblijf inclusief water, elektriciteit en gas onder normale gebruiksomstandigheden, gratis toegang tot de sanitaire voorzieningen van de camping, evenals het gebruik van de gehuurde accommodatie in overeenstemming met de offerte met alle faciliteiten die specifiek zijn voor deze accommodatie zoals aangegeven op de website van de camping op het moment van de reserveringsaanvraag.
Voor elk abnormaal of onevenredig gebruik van de apparatuur kunnen extra kosten in rekening worden gebracht.
Evenzo kan de Camping een aanvullende factuur uitschrijven als de KLANT de Camping heeft verstoord, schade heeft toegebracht aan het gehuurde goed of het huishoudelijk reglement niet heeft nageleefd, bij wijze van schadevergoeding en rente.

De door de camping aangeboden diensten worden geleverd tegen het tarief dat van kracht is op de website www.chapelains.com, volgens de prijsopgave die wordt opgesteld bij de registratie van de verkoop van de door de camping geleverde diensten. De prijs van de diensten wordt vermeld in euro’s, inclusief btw. Houd er rekening mee dat toeristenbelasting niet bij de prijs is inbegrepen.
Deze tarieven zijn vast en niet herzienbaar tijdens de geldigheidsperiode, die loopt van de opening van de reserveringen tot de jaarlijkse sluiting van de camping. De camping behoudt zich het recht voor om buiten deze geldigheidsperiode op elk moment de prijzen te wijzigen. Voor het leveren van optionele diensten, zoals bijvoorbeeld (deze lijst is niet uitputtend), het huren van apparatuur, het leveren van bed- en badlinnen en catering, worden extra kosten in rekening gebracht volgens de geldende prijslijst op de website www.chapelains.com.

ARTIKEL 5: BETALINGSVOORWAARDEN
De betaling voor de diensten kan worden uitgevoerd door middel van overschrijving, cheque, ANCV vakantiecheques, creditcard, contant geld of via een door de Camping gekozen creditcardbetalingsplatform. Dit laatste betaalmiddel geeft de website van de camping niet de definitie van een handelssite, aangezien de website een boekingsplatform is.
De camping past geen korting toe.

ARTIKEL 6: HERROEPINGSRECHT
Volgens artikel L221-28 van de Franse consumentenwet beschikt de klant, gezien de aard van de geleverde diensten, niet over een herroepingsrecht. Het contract komt definitief tot stand zodra de KLANT de offerte aanvaardt volgens de voorwaarden bepaald in artikel 2.

ARTIKEL 7: VERPLICHTINGEN

7.1 VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT
De KLANT verbindt zich ertoe het aantal personen te respecteren dat in de reservering is aangegeven. Het aantal personen dat een accommodatie of kampeerplaats bezet mag niet groter zijn dan de capaciteit die staat aangegeven op de website www.chapelains.com, tenzij de camping hier uitdrukkelijk mee instemt.
De KLANT verbindt zich ertoe de interne regels strikt na te leven. De KLANT is aansprakelijk voor elke inbreuk door de KLANT of de personen die de KLANT vergezellen.

7.2 VERPLICHTINGEN VAN DE CAMPING
De camping verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om het huishoudelijk reglement te respecteren en een einde te maken aan alle ongemakken die het goede verloop van het verblijf van de KLANT zouden kunnen belemmeren.

ARTIKEL 8: KLACHTEN
Klachten over het verblijf moeten zo snel mogelijk ter kennis worden gebracht van de directie van de camping. Het management zal proberen snel een oplossing te vinden.

ARTIKEL 9: OVERMACHT
De camping wijst alle verantwoordelijkheid af voor elke onderbreking, onderbreking of verhindering van uw verblijf veroorzaakt door gebeurtenissen die kunnen worden gekwalificeerd als overmacht.
Onder overmacht wordt verstaan elke gebeurtenis buiten de wil van de Camping die redelijkerwijs niet kon worden voorzien bij het afsluiten van het contract en waarvan de gevolgen niet kunnen worden vermeden door passende maatregelen te nemen.
Als gevallen van overmacht worden beschouwd: weersomstandigheden die de uitvoering van de dienst verhinderen, handelingen van een burgerlijke of militaire overheid, de facto of de jure, mobilisatieoorlog, oproer, volledige of gedeeltelijke staking, brand of overstroming, administratieve sluiting, ongevallen, oproer, onderbreking of vertraging van vervoermiddelen, handelingen van een derde partij, inclusief de KLANT, of elke andere omstandigheid die een externe oorzaak heeft en die de uitvoering van de dienst rechtstreeks verhindert, waarbij deze lijst niet exhaustief is. In geval van overmacht behoudt de Camping zich het recht voor om zijn verplichtingen op te schorten, zonder dat dit kan leiden tot een schadevergoeding. Als de overmachtsituatie slechts tijdelijk is, wordt de verplichting opgeschort, tenzij de daaruit voortvloeiende vertraging de annulering van het contract rechtvaardigt. Als de belemmering definitief is, kan het contract van rechtswege worden opgezegd en zijn de partijen van hun verplichtingen bevrijd.

ARTIKEL 10: UITSLUITING
De theorie van onvoorzienbaarheid zoals bedoeld in artikel 1195 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten van alle overeenkomsten voor het verlenen van diensten, ongeacht de vorm, die met de Camping worden gesloten.

ARTIKEL 11: AANSPRAKELIJKHEID
De directie van de camping kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, schade of ongevallen aan persoonlijke eigendommen, uitrusting of voertuigen van de KLANT tijdens zijn verblijf. De KLANT is verplicht om een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten om dit risico te dekken.
De KLANT is verantwoordelijk voor elke overlast die kan optreden op de staanplaats die hij/zij bezet of in de accommodatie die hij/zij huurt tijdens zijn/haar verblijf. De camping kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Bezoekers zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de KLANT die hen ontvangt.
De camping is verantwoordelijk voor de interne infrastructuur en verbindt zich ertoe deze zo goed mogelijk te onderhouden en de veiligheid van de KLANT tijdens het verblijf te garanderen, behalve in het geval dat de KLANT, personen of voorwerpen die hij onder zijn hoede heeft, de oorzaak zijn van de schade.

ARTIKEL 12: VEILIGHEID
Elke storing aan elektrische of gasapparaten of aan de watervoorziening moet onmiddellijk aan de receptie van de camping worden gemeld. In alle gevallen moet de KLANT de veiligheidsinstructies naleven die in de accommodatie of op het interne reglement staan. Het is verboden om een elektrisch motorvoertuig aan te sluiten op de voorzieningen van de camping. Het gebruik van draagbare airconditioners, elektrische barbecues, elektrische plancha’s, elektrische kookplaten of houtskoolbarbecues is ten strengste verboden op het campingterrein, evenals op de helling, aan de oever of op de rivierbedding.
Gasbarbecues met deksel zijn toegestaan, maar de campingdirectie behoudt zich het recht voor om het gebruik ervan tijdelijk te verbieden als daar een goede reden voor is. Open vuur is ten strengste verboden op het campingterrein, op de helling, bij de rivier of op de rivierbedding.
Stapelbedden mogen niet worden gebruikt door kinderen jonger dan 6 jaar.

ARTIKEL 13: TOEPASSELIJK RECHT
Deze Algemene Verkoopvoorwaarden en de daaruit voortvloeiende transacties worden beheerst door en zijn onderworpen aan het Franse recht. Als ze zijn vertaald in een of meer vreemde talen, zal in geval van een geschil alleen de Franse tekst als authentiek worden beschouwd.

ARTIKEL 14: GESCHILLEN

14.1 BEVOEGDE RECHTBANK
Alle geschillen die kunnen voortvloeien uit de verkooptransacties die zijn afgesloten met toepassing van deze algemene verkoopvoorwaarden, betreffende hun geldigheid, interpretatie, uitvoering, beëindiging, gevolgen en consequenties, en die niet kunnen worden opgelost tussen de Camping en de KLANT, zullen worden voorgelegd aan de rechtbanken van Valence (Drôme), de plaats waar de dienst is verleend.

14.2 MEDIATIE IN CONSUMENTENBESCHIKKING
De KLANT wordt ervan op de hoogte gebracht dat hij, na schriftelijke klacht en zonder resultaat, een beroep kan doen op conventionele bemiddeling, in het bijzonder bij Medicys voor geschillen die voortvloeien uit de verkoop of de levering van diensten tussen de KLANT en de camping. Een beroep doen op consumentenbemiddeling is gratis en de hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de camping.
De KLANT kan contact opnemen met de Consumentenbemiddelaar :
Online op https://www.cm2c.net/, per e-mail: cm2c@cm2c.net, per post: 49 Rue de Ponthieu, 75008 Paris 3e.