Camping Drôme » Reglement

Reglement

versie 3.0 van 09/01/2023

 1. Toelatings- en verblijfsvoorwaarden

Om een camping te mogen betreden, zich er te vestigen of er te verblijven, moet u hiervoor toestemming hebben gekregen van de beheerder of zijn vertegenwoordiger. Het is de plicht van de campingbeheerder om ervoor te zorgen dat de camping in goede staat wordt gehouden en dat dit huishoudelijk reglement wordt nageleefd.

Het verblijf op de camping houdt in dat men de bepalingen van dit reglement aanvaardt en zich ertoe verplicht deze na te leven. Niemand mag er domicilie kiezen.

 1. Politieformaliteiten

Minderjarigen zonder begeleiding van hun ouders worden alleen toegelaten met schriftelijke toestemming van hun ouders. Krachtens artikel R. 611-35 van de Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (Wetboek van binnenkomst en verblijf van vreemdelingen en asielrecht) is de beheerder verplicht om buitenlandse klanten bij aankomst een individueel politieformulier te laten invullen en ondertekenen. Het moet de volgende gegevens bevatten: achternaam en voornamen; geboortedatum en -plaats; nationaliteit; gewone verblijfplaats. Kinderen jonger dan 15 jaar kunnen voorkomen op het strafblad van een van de ouders.

 1. Installatie

De buitenaccommodatie en bijbehorende apparatuur moeten worden geïnstalleerd op de aangegeven locatie in overeenstemming met de instructies van de beheerder of zijn vertegenwoordiger.

 1. Receptie

Het is geopend van 8.30 tot 12.00 uur en van 14.30 tot 18.00 uur. Bij de receptie vind je alle informatie over de diensten van de camping, de sanitaire voorzieningen, de sportfaciliteiten, de toeristische attracties in de omgeving en andere nuttige adressen. Klachten kunnen rechtstreeks bij de receptie, per e-mail of per post worden ingediend.

 1. Weergave

Dit reglement hangt bij de ingang van de camping en bij de receptie. Het wordt gegeven aan elke klant die erom vraagt. De prijzen van de verschillende diensten worden aan de klanten meegedeeld onder de voorwaarden die zijn vastgesteld bij besluit van de minister van Consumentenzaken en kunnen worden geraadpleegd bij de receptie.

 1. Vertrekregelingen

Klanten worden verzocht om de receptie de dag voor vertrek op de hoogte te stellen van hun vertrek. Klanten die van plan zijn te vertrekken voordat de receptie opengaat, moeten hun verblijf de dag ervoor betalen.

 1. Lawaai en stilte

Gasten worden verzocht om geen lawaai te maken of discussies te voeren die de buren zouden kunnen storen. Geluidsapparatuur moet dienovereenkomstig worden aangepast. Deur- en koffersloten moeten zo onopvallend mogelijk zijn. Honden en andere dieren mogen nooit loslopen. Ze mogen niet achtergelaten worden op de camping, zelfs niet achter slot en grendel, in afwezigheid van hun eigenaars, die er burgerlijk verantwoordelijk voor zijn. Tussen 23.00 en 07.00 uur moet het volledig stil zijn. Tijdens deze periode moet iedereen het recht op slaap en rust van zijn buren respecteren.

 1. Bezoekers

Na toestemming van de beheerder of zijn vertegenwoordiger kunnen bezoekers op de camping worden toegelaten onder verantwoordelijkheid van de kampeerders die hen ontvangen. De klant kan een of meer bezoekers ontvangen bij de receptie. De diensten en voorzieningen van de camping zijn toegankelijk voor bezoekers. Voor het gebruik van deze faciliteiten kan echter een vergoeding worden gevraagd, die moet worden aangegeven bij de ingang van de camping en bij de receptie. Auto’s van bezoekers zijn niet toegestaan op de camping.

 1. Autoverkeer en parkeren

Binnen de camping moeten voertuigen met beperkte snelheid rijden. Verkeer is toegestaan van 7.00 tot 22.30 uur. Alleen voertuigen van kampeerders die op de camping verblijven, mogen worden gebruikt. Parkeren is ten strengste verboden op plaatsen waar gewoonlijk accommodatie staat, tenzij hiervoor een parkeerplaats is voorzien. Parkeren mag de doorstroming van het verkeer niet belemmeren en mag nieuwkomers niet verhinderen zich te installeren.

 1. Onderhoud en uiterlijk van faciliteiten

Iedereen dient zich te onthouden van handelingen die de netheid, de hygiëne en het uiterlijk van de camping en de voorzieningen, in het bijzonder de sanitaire voorzieningen, kunnen schaden. Het is verboden om afvalwater op de grond of in goten te lozen. Klanten moeten afvalwater lozen in de daarvoor bestemde voorzieningen. Huishoudelijk afval, alle soorten afval en papier moeten in de vuilnisbakken op de parkeerplaats voor de ingang van de camping worden gedeponeerd. Wassen buiten de daarvoor bestemde bakken is ten strengste verboden. Beplanting en bloemdecoraties moeten gerespecteerd worden. Het is verboden om spijkers in bomen te slaan, takken af te zagen of bomen te planten. Het is niet toegestaan om met persoonlijke middelen de plaats van een installatie af te bakenen of de grond om te spitten. Schade aan begroeiing, hekken, terrein of kampeerfaciliteiten zal worden betaald door de verantwoordelijke persoon. De staanplaats die tijdens het verblijf wordt gebruikt, moet in dezelfde staat worden gehouden als waarin de kampeerder deze bij aankomst heeft aangetroffen.

 1. Beveiliging

Er is een verbanddoos beschikbaar bij de receptie.

a) Brand. Het gebruik van houtskoolbarbecues is ten strengste verboden op het campingterrein, op de helling, bij de rivier of op de rivierbedding. Gasbarbecues met deksel zijn toegestaan, maar de campingdirectie behoudt zich het recht voor om het gebruik ervan tijdelijk te verbieden als daar een goede reden voor is. Open vuur is ten strengste verboden op het campingterrein, op de helling, bij de rivier of op de rivierbedding. Kachels moeten in goede staat worden gehouden en mogen niet in gevaarlijke omstandigheden worden gebruikt. Breng in geval van brand onmiddellijk de directie op de hoogte. Indien nodig kunnen brandblussers worden gebruikt.

b) Vol. De directie is verantwoordelijk voor voorwerpen die in het kantoor worden achtergelaten en heeft een algemene verplichting om toezicht te houden op de camping. Kampeerders blijven verantwoordelijk voor hun eigen faciliteiten en moeten verdachte personen melden bij de manager. Klanten wordt geadviseerd de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om hun apparatuur te beschermen.

c) Elektriciteit. Het is ten strengste verboden om een elektrisch voertuig, met uitzondering van een fiets, op te laden via een stopcontact op de camping, gedurende welke periode dan ook. Het opladen van elektrische voertuigen is om veiligheidsredenen ten strengste verboden. Het gebruik van draagbare airconditioners, elektrische barbecues, elektrische plancha’s en elektrische kookplaten is ten strengste verboden.

12. Spelletjes

Er mogen geen gewelddadige of storende spelletjes worden gespeeld in de buurt van de faciliteiten. De vergaderzaal kan niet worden gebruikt voor hectische spelletjes. Kinderen moeten altijd onder toezicht van hun ouders staan.

 1. Dode garage / Stalling

Ongebruikte uitrusting mag alleen op het veld worden achtergelaten met toestemming van de directie en alleen op de aangegeven plaats. Voor deze service kunnen kosten in rekening worden gebracht. Wij bieden geen stalling mogelijkheid

 1. Inbreuk op de interne regels

In het geval dat een bewoner het verblijf van andere gebruikers verstoort of de bepalingen van dit reglement niet respecteert, kan de beheerder of zijn vertegenwoordiger, indien hij dit nodig acht, de bewoner mondeling of schriftelijk aanmanen om de verstoring te staken. In geval van ernstige of herhaaldelijke overtredingen van de huisregels en na ingebrekestelling kan de beheerder het contract beëindigen. In het geval van een strafbaar feit kan de manager de politie inschakelen=.